باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

جواهری پریسا مظفریان به جهت ارائه خدمات ارزنده و ایجاد تعاملی پویا با مشتریان عزیز این مجموعه خدمتی تحت عنوان باشگاه مشتریان در نظر گرفته که در آن برای تمامی مشتریان یک کارت با کلاسه مشخص صادر شده و پس از خرید تحویل مشتری داده می شود.
با در دست داشتن این کارت و مراجعه به هر یک از شعب ما اعتبارها و امتیازهایی که کسب شده، قابل تبدیل به جواهرات ارزشمند این مجموعه می باشد.
در ذیل جزئیات خدمات مربوط به هر کدام از گروه های مشتریان درج شده است.

گروه بندی مشتریان

بستن
مقایسه